Tomb Vgs logo: såmannenTOMBVGS

snakkeboble

Generelle lovkrav

Ulike lovkrav som gjelder norske virksomheter, innbefattet private skoler som Tomb vgs.

Følg oss

Redegjørelse om aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven

Tomb videregående skole er omfattet av Åpenhetsloven, som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmenheten tilgang til informasjon. I tråd med åpenhetsloven § 5 gir vi her en redegjørelse for hvilke aktsomhetsvurderinger vi har gjort.

Vi driver skoledrift etter privatskoleloven. Skoledriften omfatter grunnskole/videregående skole.

Beskrivelse av virksomhetens organiseringen og driftsområde

Tomb videregående skole driver undervisning innen flere studieprogram. Undervisningen foregår på skolens anlegg som består av ordinære skolelokaler, verksteder, husdyravdelinger og utearealer med plass for øvinger i aktuelle fagområder. Skolen har internat.

Rutiner for å begrense risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
Ansvaret for at åpenhetsloven etterleves er lagt til daglig leder.

Ledergruppen ved skolen følger opp åpenhetslovens krav innenfor skolens ulike avdelinger. Avdelingslederne sørger for en årlig gjennomgang innen sine avdelinger når det gjelder arbeidsforhold og innkjøp av varer og tjenester. Daglig leder legger til rette for en årlig gjennomgang av at grunnleggende menneskeretter og gjeldende norsk lovgivning følges i forbindelse med ansettelse og utøvelse av arbeidsgiveransvaret.

Rutiner for å håndtere faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Når det oppdages negative konsekvenser for grunnleggende menneskeretter og anstendige arbeidsforhold, rapporteres det til daglig leder og gjennomføres korrigeringer fortløpende.

Resultat av risikovurderinger som del av gjennomførte aktsomhetsvurdering
Risikovurderingen viser at det er størst risiko knyttet til innkjøp av varer. Tomb videregående skole foretar flest mulige innkjøp av vanlige driftsmidler gjennom ulike innkjøpssamvirke og vil sjekke ut at innkjøpsavtaler tilfredsstiller gjeldende krav.

Det er grunn til ekstra aktpågivenhet ved innkjøp knyttet til byggeprosjekter fordi innkjøpene da blir mange og store. I byggeprosjekter tas åpenhetsloven inn som en egen post ved gjennomføring.

Tiltak etter risikovurdering:
Tomb vgs vil knytte flest mulig av sine innkjøp til innkjøpsfellesskap som ivaretar gjeldende lovkrav på en betryggende måte.

Ved tilsetting og i arbeidsforhold legges tariffbestemmelser til grunn også i korte arbeidsavtaler.

Funn av faktiske negative konsekvenser i gjennomførte aktsomhetsvurderinger
Det er ikke påvist faktiske negative konsekvenser men det er usikkerhet knyttet særlig til innkjøp av varer som har ukjent opprinnelse eller som er produsert i land hvor vi har liten innsikt om arbeidsforhold.